Uw Bijdrage

Jaarbijdrage, per werkjaar startend op 1 september

Lidmaatschap

– Jaarbijdrage

• 195 euro per jaar

Bijzondere Lidmaatschappen

We hebben een speciale aanbieding voor bijzondere lidmaatschappen

  • Jongeren Lidmaatschap,Young Propellers
  • Corporate: voor leden van eenzelfde bedrijf
  • Jubilado, voor niet-actieve maritieme leden

Gelieve ons hierover te contacteren – Propellerclub

Toetredingsbijdrage

Er is een éénmalige toetredingsbijdrage verschuldigd, te betalen bij het eerste lidmaatschap.

  • 185 euro

Administratie

Alhoewel het lidmaatschap ten persoonlijken titel is, zullen de kosten denkelijk gedragen worden door de vennootschap van het lid.
Tussen bedrijven geldt de regel dat vermelde prijzen exclusief btw zijn.

Voor elk te betalen bedrag zal een factuur, die in kosten kan worden opgenomen (zie hiernaast), worden opgemaakt.

Fiscale aftrekbaarheid Lidgelden

Gezien dit lidgeld een kost is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden is deze aftrekbaar.

Parlementaire vraag

Dit blijkt uit een parlementaire vraag die de aftrek niet uitsluit: Vraag nr. 86 Pieters d.d. 6 november 2003, Vraag en Antwoord Kamer 2003-2004, nr. 18, 2 februari 2004, p. 2506.

Fiscaal

En ook uit een uitspraak van het Hof van beroep van Brussel (21 juni 2006)

Volgens het Hof laat een dergelijke serviceclub toe om contacten te leggen waaruit belastbare inkomsten voortkomen. De mercantiele belangen in hoofde van een deel van de clubleden verklaren immers het succes van dergelijke clubs.”

Sociale wetgeving

In een arrest van 30 juni 2008 moest het arbeidshof van Brussel oordelen of dergelijke bijdragen voor werknemers al dan niet als loon te beschouwen zijn wanneer zij door hun werkgever ten laste genomen worden.

Het arbeidshof komt tot de conclusie dat de betaalde lidgelden een eigen kost van de werkgever zijn en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. De lidgelden werden immers enkel door de werkgever betaald voor de personeelsleden met een commerciële functie, die trouwens werden aangespoord om lid te worden van deze serviceclubs. Het hof is van oordeel dat het lidmaatschap bij deze clubs aan deze commerciële mensen toelaat om het doelpubliek van de onderneming te bereiken. Bovendien heeft de werkgever er zich eenzijdig toe verbonden om deze lidgelden ten laste te nemen.