Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk – Propeller Club Port of Antwerp

De Club werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op 9 januari 1996, waarvan de statuten werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Constitution

Algemene Voorwaarden

Facturatie

Binnen de Club zijn alle transacties tussen vennootschappen.
Tussen bedrijven geldt de regel dat vermelde prijzen exclusief btw zijn.
Elke transactie met de vzw zal het voorwerp uitmaken van een factuur.

Annulatie deelname activiteit

Bij laattijdige annulatie (afhankelijk van de activiteit) behoudt de Club zich het recht voor  een deel van de deelnameprijs aan te rekenen en dit in verhouding van de reeds opgelopen kosten.

Lidmaatschap verlenging

Bij het einde van de lidmaatschapsperiode wordt een mail gestuurd met de vraag voor vernieuwing.
Wijzigingen kunnen steeds aangebracht worden in het ledenprofiel, of via eenvoudige reply op deze mail.

Hierna volgt een factuur, een paar weken voor de vervaldag van het lidmaatschap. Deze factuur geldt als verlenging van het Lidmaatschap.
Bij laattijdige betaling behoudt de vzw zich het recht voor de volledige factuur op te eisen? Dan wel een deel (minimum 6 maanden), na eventueel protest, in verhouding van de reeds opgelopen kosten.